Menu

Vedtægter

Vedtægter for BBB-Bordtennis

§1 Navn, Sted og Formål
BBB-Bordtennis er en selvstændig underafdeling af Brændekilde-Bellinge Boldklub (BBB) med hjemsted i Odense Kommune. Det er afdelingens formål at skabe et bordtennismiljø for både drenge og piger - børn og voksne. Det er afdelingens mål at have en stor bredde i alle aldersgrupper, men på sigt også at kunne være med i toppen af FBTU's turneringer.

§2 Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle, såfremt de opfylder de af Danmarks Idrætsforbund (DIF) til enhver tid gældende bestemmelser om medlemskab. Ind- og udmeldelser sker til kassereren eller træner. For personer under 16 år skal indmeldelsen være attesteret af forældre eller værge.

§3 Medlemskab af sammenslutninger
BBB-Bordtennis er medlem af Danmarks BordTennis Union (DBTU og Fyns BordTennis Union (FBTU). Afdelingen er repræsenteret ved formanden i BBB's sportsudvalg.

§4 Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kun gyldig udmeldelse hos kassereren/træneren fritager for betaling af kontingent.

§5 Ordinær generalforsamling og Dagsorden
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kan vedtægtsændringer kun ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal denne finde sted.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være tilsendt bestyrelsen skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle medlemmer har taleret. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 16 år, efter et medlemskab på mindst tre måneder, og som ikke er i restance ud over seks måneder.
Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forælder eller værge der ligeledes har stemme- og taleret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet. Alle stemmeberettigede fremmødte personer er valgbare.

Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Eventuelt

Forhandlingsprotokollen føres af et bestyrelsesmedlem, og referat underskrives af formanden og dirigent.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med otte dages varsel af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen.

§7 Bestyrelsen
Der kan ikke vælges personer under 18 år til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og to-tre medlemmer, som alle vælges for en toårig periode - dog således, at der på hver generalforsamling er tre-fire personer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og er kun beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Afdelingens anliggender varetages af bestyrelsen, og den nedsætter de udvalg, som er nødvendige.
Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
BBB-Bordtennis tegnes i almindelighed af formand og kasserer. Større økonomiske dispositioner, såsom optagelse af lån, indgåelse af lejemål, køb af borde el.lign., skal vedtages af et flertal i bestyrelsen.

§8 Regnskab og Revision
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af BBB-revisorer. Revisorpåtegnet regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Revisor har til enhver tid adgang til regnskabet med bilag.

§9 Opløsning
Bestemmelsen om BBB-Bordtennis' opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og til vedtagelsen fordres 4/5 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede varsles til en ny generalforsamling med otte dages varsel, og her kan, uden hensyn til de mødtes antal, bestemmelsen vedtages med ovennævnte majoritet.
Ved opløsning af afdelingen skal eventuelle midler tilfalde BBB.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik, så vi kan forbedre det både for dig og for andre. Vi benytter trafikanalyseværktøjet fra Google Analytics til at følge de besøgendes brug af siderne. For at kunne genkende tilbagevende besøgende, anvendes en cookie med unikt ID. Oplysningerne gemmes på Googles servere, og benyttes til at lave rapporter om brugen hjemmesiden. Denne information deles med tredjepart. Læs mere om cookies.
Luk